top of page

Bromelain

Bromelain, ananas bitkisinden {Ananas comosus) elde edilen sülfidril içeren proteolitik enzimlere verilen genel addır. Bromelainin primer bileşeni bir sülfidril proteolitik fraksiyonudur.
Bromelain ayrıca, peroksidaz, asit fosfataz, çeşitli proteaz inhibitörleri ve organik bağlı kalsiyumu da içerir. Bromelainin fizyolojik etkisi sadece temel bileşen olan proteolitik fraksiyonundan kaynaklanmaz. Bromelainin yararlı etkileri sadece izole edilmiş tek bir etkene değil, bromelain içerisindeki birden fazla etkene bağlıdır.

bottom of page